Projektet Duo möjliggör sociala och pedagogiska verksamhetsformer för svensktalande, finsktalande och flerspråkiga som vill öva sina språkkunskaper på svenska och/eller finska. Luckan administrerar, leder och utvecklar nya koncept som känns inbjudande för allmänheten och som kan etableras nationellt. Koncepten utvecklas av Luckan men etableras och framställs lokalt genom samarbete med olika sakkunniga från den offentliga, privata och tredje sektorn. Projektet har som avsikt att samla och möta andra aktörer på fältet.

Projektet Duo startade vintern 2018 och innehåller tre projektdelar.

Språkkaféverksamhet

Projektet administrerar och koordinerar språkkaféer för vuxna, med möjlighet till tandeminlärning. På Luckan i Helsingfors verkar redan ett språkkafé under namnet Swedish Language Café, där vuxna som vill öva sin svenska deltar i varje vecka. Projektet har som mål att starta ett finskt språkkafé med samma principer. Tanken är att också sprida samma koncept till övriga Luckor runt om i landet, på sikt.

Familjekafé

Familjekaféverksamheten bygger på tandeminlärning som pedagogisk grund. Genom projektet möjliggörs, förutom tandeminspirerad språkinlärning, en öppen och tolerant finlandssvensk mötesplats skapad för alla, oberoende bakgrund, eller språkkunskaper. På LillaLuckan i Helsingfors verkar redan flera olika familjekaféer. Projektet kommer producera en tvåspråkig användarmanual för att stödja de personer som kommer att administrera och leda relaterade språkverksmheter runt om i landet.

Militandem

Tandeminlärning startas upp på Nylands brigad och Kustbrigaden i Obbnäs och förverkligas genom språkmentorpar, med den ena partnern från Nylands brigad (svenska) och den andra från Obbnäs (finska). Tandemparen samtalar med varandra via Skype eller via någon annan liknande internetbaserad kommunikation. Traditionell tandeminlärning förverkligas som pararbete mellan två människor med olika modersmål där båda vill lära sig varandras språk. Varannan träff sker på svenska och varannan på finska. Alla parterna är alltså turvis elever (adepter) och turvis lärare (mentorer) på sitt modersmål.

Projekti Duo mahdollistaa ruotsin-, suomen- tai muunkielisten henkilöiden suomen ja/tai ruotsin kielen opiskelun erilaisia sosiaalisia ja pedagogisia toimintamalleja hyödyntäen. Luckan hallinnoi, johtaa ja kehittää uusia toimintamalleja, joka houkuttelee suurta yleisöä ja joka levittäytyisi valtakunnalliselle tasolle. Luckan toimii hankkeen kehittäjänä, ja toiminta vakiinnutetaan ja tuotetaan paikallisesti yhteistyössä julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin asiantuntijoiden kanssa.

Projekti Duo sai alkunsa talvella 2018 ja se koostuu kolmesta eri projektista.

Kielikahvilatoiminta

Projekti hallinnoi ja koordinoi aikuisille suunnattuja kielikahviloita ja tarjoaa mahdollisuuden kielen käyttöön tandemoppimisen periaatteella. Luckanissa Helsingissä toimii tällä hetkellä kielikahvila nimeltä Swedish Language Café, jossa osallistujat keskustelevat ruotsin kielellä. Projektin tarkoituksena on käynnistää suomenkielinen kielikahvila samalla periaatteella. Ajatuksena on pidemmällä tähtäimellä laajentaa toiminta valtakunnallisesti kaikkiin Luckan kohteisiin.

Perhekahvila

Perhekahvilatoiminta rakentuu malliin, jossa tandem-oppiminen on pedagogisena pohjana. Projekti mahdollistaa sekä tandem-oppimiseen rakentuvan kielenoppimisen että kaikille avoimen ja hyväksyvän suomenruotsalaisen kohtauspaikan, jossa kielitaidolla ja taustalla ei ole merkitystä. Lilla Luckanissa Helsingissä toimii tällä hetkellä useampi kielikahvila. Projekti toteuttaa kaksikielisen kirjallisen oppaan, jonka tarkoituksena on tukea monikielisten kahviloiden toimijoita ja ohjaajia valtakunnallisesti.

Militandemi

Tandemoppiminen käynnistetään Uudenmaan prikaatissa (ruotsi) ja Upinniemen rannikkoprikaatissa (suomi) varusmiesten parissa ja toteutetaan kieliparina, joista toinen on Uudenmaan prikaatin edustaja  ja toinen Upinniemen prikaatin edustaja. Tandemparit keskustelevat toistensa kanssa Skype- tai muun vastaavan yhteyden avulla. Tandemperiaatteen mukaan oppiminen tapahtuu parityöskentelynä kahden ihmisen välillä, jossa kahta eri äidinkieltä puhuvat oppivat toisiltaan ja parantavat keskustelutaitoa ja valmiuksia puhua toisella kielellä. Joka toinen tapaaminen puhutaan ruotsia ja joka toinen suomea. Kaikki osapuolet ovat vuorollaan sekä mentoreita omalla äidinkielellään että vieraan kielen oppijoita.

Yhteystiedot
[email protected]

Anna Korpak, projektledare, tel. +358 44 201 11 12
Riika Leppinen, projektkoordinator, tel. +358 50 512 09 06

The Duo project enables social and educational activities for Swedish-speaking, Finnish-speaking and multilinguals who want to practice their language skills in Swedish and / or Finnish. Luckan administrates, leads and develops new concepts that are inviting to the public, and can be established nationally. The concepts are developed by Luckan, however, they are established further through collaboration with various experts from public, private and third party sectors. The Switch project endeavours to increase the networking of fellow professionals in the field.

The Duo project started in winter 2018 and contains three project parts.

Language Café

The project coordinates language cafes for adults aiming to promote tandem learning. At Luckan, Helsinki, there has already been a language café developed.  This goes by the name ‘Swedish Language Café’. Here, adults who wish to converse with others in Swedish have the opportunity to do so every week. Language Café Operations aims to construct a Finnish language café that utilises a similar principle. We endeavour to spread this concept to the other Luckor throughout the country.

Family Café

The Family Café Business is based on tandem learning as an educational tool. This project, in addition to facilitating tandem language learning, provides an open and tolerant Finnish-speaking meeting place designed for all walks of life. Irrespective of background, or language skills. At LillaLuckan, Helsinki, several family cafés are already at work. The Family Café produces a bilingual user manual to support those who wish to create and lead similar language activities around the country.

Militandem

Tandem learning will be launched at Nylands brigad, and Kustbrigaden in Obbnäs.  This learning is achieved through the use of language mentoring partners where one partner is from Nyland’s brigade (Swedish speaking), and the other is from Obbnäs (Finnish speaking). The mentoring partners talk to each other via Skype or another similar internet-based communication. Every second meeting takes place in Swedish and every other in Finnish.  This results in participants engaging in both the roles of student, and mentor. One week you are the student, the following you are the mentor in your mother tongue.

Contact
[email protected]

Anna Korpak, projektledare, tel. +358 44 201 11 12
Riika Leppinen, projektkoordinator, tel. +358 50 512 09 06