Luckans Hallå! projekt möjliggör sociala och pedagogiska verksamhetsformer för svensktalande, finsktalande och flerspråkiga som vill öva sina språkkunskaper på svenska och/eller finska. Luckan administrerar, leder och utvecklar nya koncept som känns inbjudande för allmänheten och som kan etableras nationellt. Koncepten utvecklas av Luckan men etableras och framställs lokalt genom samarbete med olika sakkunniga från den offentliga, privata och tredje sektorn. Projektet har som avsikt att samla och möta andra aktörer på fältet.

Luckans Hallå! projekt startade vintern 2018 och innehåller tre projektdelar.

Handbok för familjecaféverksamhet

På LillaLuckan i Helsingfors verkar redan flera olika familjekaféer. Projektet kommer producera en tvåspråkig användarmanual för att stödja de personer som kommer att administrera och leda relaterade språkverksamheter runt om i landet.

Språkcaféverksamhet

Projektet administrerar och koordinerar språkkaféer för vuxna, med möjlighet till tandeminlärning. På Luckan i Helsingfors verkar redan ett språkkafé under namnet Swedish Language Café, där vuxna som vill öva sin svenska deltar i varje vecka. Projektet har som mål att starta ett finskt språkkafé med samma principer. Tanken är att också sprida samma koncept till övriga Luckan runt om i landet, på sikt.

Hösten 2019 kör Luckan igång med språkcaféverksamhet i Uleåborg och Borgå!

Svenskt språkcafé Uleåborg

Behöver du öva upp din svenska konversationsförmåga? Arbetar du inom näringslivet eller ska du ut och resa i Norden?

Välkommen att delta i Luckans språkcafé som kör igång den 10.9 2019 i Uleåborg, Sepänkatu 9. Vi träffas varje tisdag kl. 14-15 fram tills 12.11.2019.  Antalet platser är begränsade så vänta inte med att anmäla ditt intresse till [email protected].

Tanken med språkcaféet är att ge deltagarna möjlighet att träffas i en avslappnad  och trevlig miljö och tillsammans genom informella samtal tala svenska. Deltagarna och språkcaféledaren bestämmer tillsammans innehållet och diskussionsteman. Du behöver inte kunna prata flytande svenska för att delta. Ett intresse för språket och en vilja att förbättra och öva sin svenska räcker.

 

Finskt språkcafé Uleåborg

Vill du bli bättre och säkrare i att tala finska? Kanske behöver du en starkare finska för att få jobbet du längtat efter?

Välkommen att delta i vårt finska språkcafé som startar den 5.9.2019. Vi träffas varje torsdag kl.16-17 på Norden-Center, Sepänkatu 9, Uleåborg. För att veta hur många som är på väg ber vi dig anmäla ditt intresse till [email protected]

Ett språkcafé är ett socialt och avslappnat sätt att träffas på och tillsammans öva på att prata  svenska/finska. Språkcaféerna riktar sig till  alla som vill förbättra sin konversationsförmåga i det andra inhemska språket. Språkcaféet stöder och motiverar deltagarna i att våga använda och prata svenska eller finska i vardagen och i arbetet. 

Luckanin Hallå! hanke mahdollistaa ruotsin-, suomen- tai muunkielisten henkilöiden suomen ja/tai ruotsin kielen opiskelun erilaisia sosiaalisia ja pedagogisia toimintamalleja hyödyntäen. Luckan hallinnoi, johtaa ja kehittää uusia toimintamalleja, joka houkuttelee suurta yleisöä ja joka levittäytyisi valtakunnalliselle tasolle. Luckan toimii hankkeen kehittäjänä, ja toiminta vakiinnutetaan ja tuotetaan paikallisesti yhteistyössä julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin asiantuntijoiden kanssa.

Luckanin Hallå! hanke sai alkunsa talvella 2018 ja se koostuu kolmesta eri projektista.

Perhekahvila

Perhekahvilatoiminta rakentuu malliin, jossa tandem-oppiminen on pedagogisena pohjana. Projekti mahdollistaa sekä tandem-oppimiseen rakentuvan kielenoppimisen että kaikille avoimen ja hyväksyvän suomenruotsalaisen kohtauspaikan, jossa kielitaidolla ja taustalla ei ole merkitystä. Lilla Luckanissa Helsingissä toimii tällä hetkellä useampi kielikahvila. Projekti toteuttaa kaksikielisen kirjallisen oppaan, jonka tarkoituksena on tukea monikielisten kahviloiden toimijoita ja ohjaajia valtakunnallisesti.

Kielikahvilatoiminta

Projekti hallinnoi ja koordinoi aikuisille suunnattuja kielikahviloita ja tarjoaa mahdollisuuden kielen käyttöön tandemoppimisen periaatteella. Luckanissa Helsingissä toimii tällä hetkellä kielikahvila nimeltä Swedish Language Café, jossa osallistujat keskustelevat ruotsin kielellä. Projektin tarkoituksena on käynnistää suomenkielinen kielikahvila samalla periaatteella. Ajatuksena on pidemmällä tähtäimellä laajentaa toiminta valtakunnallisesti kaikkiin Luckan kohteisiin.

Mielenkiintoisia keskusteluja ja uusia kontakteja kahvikupposen ääressä!

Oulun suomenkielinen kielikahvila

Haluatko oppia puhumaan sujuvaa suomen kieltä? Tarvitseeko sinun parantaa suomen kielen taitoasi työelämää silmällä pitäen?

Tervetuloa kielikahvilaan keskustelemaan suomeksi! Ensimmäinen kokoontuminen on 5.9.2019 klo 16-17 ja tapaamme joka torstai samaan aikaan 7.11.2019 asti Pohjola-keskuksessa, Sepänkatu 9, Oulu.

Kielikahvilassa pääset rennosti ja helposti puhumaan suomea yhdessä muiden kanssa. Kielikahvila sopii sinulle, joka haluaa vahvistaa suomen kielen keskustelutaitoja.

Kielikahvila tukee ja motivoi puhumaan suomen kieltä arjessa ja työssä. Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi Ari Alavahtolle ([email protected])

Oulun ruotsinkielinen kahvila

Onko sinulla tarvetta parantaa ruotsin kielen keskustelutaitoa? Työskenteletkö elinkeinoelämän parissa tai oletko ehkä lähdössä matkalle Pohjoismaihin?

Tervetuloa Luckanin kielikahvilaan joka alkaa 10.9.2019 Oulussa ja on auki joka tiistai 12.11.2019 saakka. Osoite on Sepänkatu 9, Oulu. Paikkoja rajoitetusti, ilmoita kiinnostuksestasi Marjo Ohtamaalle ([email protected])

Luckans Hallå! project enables social and educational activities for Swedish-speaking, Finnish-speaking and multilinguals who want to practice their language skills in Swedish and / or Finnish. Luckan administrates, leads and develops new concepts that are inviting to the public, and can be established nationally. The concepts are developed by Luckan, however, they are established further through collaboration with various experts from public, private and third party sectors. Luckans Hallå! project endeavours to increase the networking of fellow professionals in the field.

Family Café

Lilla Luckan is currently home to several language cafés in Helsinki. Luckans Hallå project is currently working on producing a bilingual user manual to support those who wish to create and lead family cafés around the country.

Luckans family café enables language learning based on tandem learning. The family cafés are open and acceptable meeting places for both Finnish and Swedish.

Language Café

The project coordinates language cafes for adults aiming to promote tandem learning. At Luckan, Helsinki, there has already been a language café developed.  This goes by the name ‘Swedish Language Café’. Here, adults who wish to converse with others in Swedish have the opportunity to do so every week. Language Café Operations aims to construct a Finnish language café that utilises a similar principle. We endeavour to spread this concept to the other Luckor throughout the country.

During the autumn 2019 Luckan starts two new language cafés in Oulu, for free!

Swedish language café

Do you want to practise and get better at talking Swedish? Do you work within the business field or are you planning on travelling within Scandinavia?

The idea of ​​the language café is to give the participants the opportunity to meet in a relaxed and pleasant environment and together through informal conversations speak Swedish. The participants and the language cafe manager together determine the content and discussion theme. You do not need to be able to speak fluent Swedish to participate. An interest in the language and a desire to improve and practice their Swedish is enough.

The Swedish language café is held once a week at Nordens hus in Oulu, Sepänkatu 9. The language café kicks off on the 10th of September 2019 and continues every Tuesday until the 12th of November. Space is limited so make sure to submit you interest in participating to Marjo Ohtamaa ([email protected] ).

Finnish language café

Do you want to become better and feel more comfortable in speaking Finnish? Maybe you need a stronger Finnish to get that job you longed for?

Welcome to participate in our Finnish language café that kicks off on the 5th of September 2019 and continues every Thursday until the 7th of November at Norden-Center, Sepänkatu 9 in Oulu.

A language café is a social and relaxed way of meeting and practicing to speak Finnish. The language café is for everyone who wants to improve their conversational skills. The language café supports and motivates the participants to dare to use and speak Finnish in their everyday life as well as at work.