Hallå!

För att främja en levande flerspråkighet i Finland arbetar Luckan med ett språkprojekt, inom Svenska kulturfondens strategiska program Hallå! Inom detta program under åren 2018-2021, pågår totalt 79 projekt som främjar lusten och förmågan att kommunicera. På svenska. Ja suomeksi. I Finland.

Luckans Hallå! projekt möjliggör sociala och pedagogiska språkcaféer för svensktalande och finsktalande eller personer med annan språkbakgrund. Under språkcaféerna får deltagarna öva svenska och finska eller engelska. Projektet har som avsikt att möta och stöda aktörer på kulturfältet, som vill arbeta för ett flerspråkigt Finland. Projektet inspireras av och uppmärksammar tandeminlärning, samt andra metoder som stimulerar språkinlärning. Luckan har under 2019 förnyat webbsidan Svenskfinland.fi samt utvecklat två inspirationshandböcker. En handbok för språkcaféer som riktar sig till vuxna och en för familjer. Inom Luckans nationella nätverk prövas och vidareutvecklas produkterna under 2020, innan de publiceras. Under 2019 påbörjades och avslutades en verksamhetsform som skulle möjliggöra tandeminlärning för beväringar på Nylands brigad och Kustbrigaden i Obbnäs. De projektdelar som förverkligas ännu idag presenteras i korthet nedan. 

Familjecaféverksamhet

Handboken som inspirerar till flerspråkig familjecaféverksamhet kommer innehålla ungefär 10 korta aktiviteter med kreativt och konstnärligt uttryck. Handboken uppmanar till bland annat ordäventyr, läsning av tvillingböcker, rim och ramsor, spel och mycket mer. Aktiviteterna har utvecklats av Luckans barnkulturproducenter tillsammans med kulturaktörer från tredje sektorn. I Helsingfors i Luckans eget barnkulturrum LillaLuckan, har tematiserade familjecaféer arrangerats redan i många år av Luckan och i samarbete med etablerade samarbetspartners. Idag arrangeras familjecaféer flera gånger i veckan och Luckans barnkulturproducenter har kännedom om vilka typer av aktiviteter som passar familjecaféer. Produkten som utvecklats under 2019 testas under 2020 i Kyrkslätt, Raseborg och Helsingfors.

Språkcafé för vuxna

Handboken som inspirerar till flerspråkiga språkkaféer för vuxna, innehåller konkreta tips och metoder som stöder diskussioner och språkinlärning i grupp. Tipsen är utarbetade av Luckans producenter tillsammans med andra aktörer som arbetat med språkstimulerande verksamhet. På Luckan i Helsingfors verkar redan ett språkkafé under namnet Swedish Language Café, där vuxna som vill öva sin svenska deltar i varje vecka. Genom projektet har språkcaféer därtill öppnats genom Luckans nationella nätverk i Kyrkslätt, Raseborg och Uleåborg. Handboken testas och utvecklas under 2020 i samarbete med dragarna på dessa orter.

Svenskfinland.fi

Förutom handböckerna så har Luckan har inom Hallå! projektet förnyat den tidigare webbsidan Svenskfinland.fi. Webbsidan uppmärksammar Svenskfinland i allmänhet och skall därtill stöda förverkligandet av språkcaféerna. På sidan samlas bland annat information om Svenskfinland och dess invånare, finlandssvenskarna. Informationen finns indelad i kategorierna historia, språk, kultur, media och utbildning – på svenska, finska och engelska.

Tandeminlärning?

Språkinlärning med hjälp av tandemmetoden är en form av öppet lärande där två personer med olika modersmål samtalar regelbundet för att lära sig varandras språk och förbättra sina kommunikativa färdigheter i den andras modersmål. För att delta behöver man inga speciella kunskaper förutom grundkunskaper i det språket man vill lära sig. Tandeminlärning bygger på ömsesidighet och självstyrning, och viktigt är att båda parter är villiga att samarbeta och tar hänsyn till varandras mål och arbetssätt.

Projektet inspireras av tandeminlärning som metod och uppmanar deltagare till att pröva på tandeminlärning utanför caféerna om intresset finns. I inspirationshandböckerna finns tandeminlärning kort beskrivet och tanken är att dragare under språkcaféerna kort presenterar metoden samt den heltäckande hemsidan fintandem.fi. På webbsidan erbjuds förutom information och kurser även material. Familjecaféernas verkstäder har även inspirerats av tankesättet inom tandeminlärningen, då man under aktiviteterna systematiskt pratar caféets olika språk och uppmanar till fria diskussioner över språkgränserna.

Projektet fortsätter fram tills året slut. Inspirationshandböckerna kommer vara tillgängliga på Luckans webbsidor och de är fria för användning av vem som helst efter publiceringen. Lokala aktörer som vill arbeta med ett flerspråkigt Finland kan med stöd av inspirationshandböckerna öppna kreativa språkcaféer i samarbete med Luckan.  Luckan samarbetar gärna med kring språkcaféer oberoende ort, speciellt då språkcaféet främjar det svenska i Finland eller finlandssvenskars möjlighet att öva olika språk, till exempel finska.

Kontakta [email protected], för mer information om projektet.

Luckan on mukana edistämässä elävän monikielisyyden toteutumista Suomessa. Luckanin kieliprojekti on osa Svenska Kulturfondenin strategista ohjelmaa Hallå!, jonka puitteissa on käynnissä yhteensä 79 eri projektia vuosina 2018-2021. Projektit edistävät halua ja kykyä kommunikoida. Ruotsiksi. Suomeksi. Suomessa.

Luckanin Hallå! hanke mahdollistaa kielikahviloita ruotsinkielisille, suomenkielisille tai muunkielisille henkilöille. Kielikahviloissa hyödynnetään erilaisia hyväksi havaittuja sosiaalisia ja pedagogisia toimintamalleja. Kielikahvilassa osallistujat saavat harjoitella ruotsia ja suomea tai englantia. Projektin tavoitteena on kohdata ja tukea monikielisen Suomen eteen työskenteleviä toimijoita eri kulttuurialoilta. Projektissa hyödynnetään tandem -kielenoppimismenetelmän lisäksi muita menetelmiä, jotka kannustavat kielen oppimiseen. Luckan on vuoden 2019 aikana uudistanut Svenskfinland.fi -sivuston ja kehittänyt kaksi inspiraatiolähteenä toimivaa opasta kielikahviloiden järjestäjille: Opaskirja aikuisille suunnattuun kielikahvilatoimintaan sekä perheille suunnattu toiminnallinen opas. Opaskirjojen materiaalia kokeillaan käytännössä ja kehitetään edelleen vuoden 2020 aikana, jonka jälkeen oppaat julkaistaan. Vuoden 2019 aikana aloitettiin ja saatettiin loppuun toimintamuoto, joka olisi mahdollistanut tandemoppimista varusmiehille Uudenmaan prikaatissa ja Upinniemen rannikkoprikaatissa.

Projekti jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. Oppaiden julkistamisen jälkeen ne ovat vapaasti kaikkien ladattavissa ja käytettävissä Luckanin nettisivuilla. Monikielisen yhteisön kanssa paikallisesti työskentelevät toimijat voivat hyödyntää opaskirjoja toiminnassaan ja startata matalan kynnyksen kielikahviloita yhteistyössä Luckanin kanssa. Teemme Luckanissa mielellämme yhteistyötä kielikahvila toimintaa pyörittävien kanssa paikkakunnasta riippumatta, erityisesti silloin kun kielikahvila edistää ruotsinkielisyyttä Suomessa tai suomenruotsalaisten mahdollisuuksia harjoitella eri kieliä, esimerkiksi suomea.

Ota rohkeasti yhteyttä [email protected] ja saat tietää lisää projektista.

To promote a vibrant multilingual Finland Luckan is working with a language project within Svenska Kulturfondens strategical program Hallå! Within this program, between 2018 and 2021, there are in total 79 active projects that promote the desire and ability to communicate.

Luckan’s Hallå! project enables social and pedagogical language cafés for Swedish and Finnish speakers and people with a different language background. During the language cafés the participants can practice Swedish, Finnish or English. The aim of the project is to meet and support people working  in the cultural field, that want to work for a multilingual Finland. The project is inspired by, and uses tandem learning as well as other methods that stimulate language learning. During 2019 Luckan has renewed the webpage Svenskfinland.fi and developed two inspirational handbooks for organizers of language cafés. One handbook contains material for language cafés that are targeted towards adults while the other contains activities for families. Within Luckan’s national network the products are tested and further developed before publication. During 2019 tandem learning on the Uusimaa and Upinniemi Brigades were initiated and finished. 

The project continues until the end of the year. The inspirational handbooks will be available on Luckans webpages and they are free to use by anyone after publishing. Local actors who want to continue working for a multilingual Finland can with the support of the inspirational handbooks open up creative language cafés in collaboration with Luckan. Luckan is happy to collaborate around language cafés despite region, especially when the language café promotes Swedish in Finland or Swedish speaking Finns opportunity to learn languages, for example Finnish.

For more information about the project contact [email protected]