fbpx

Luckans personuppgiftspolicy

FÖRENINGEN LUCKAN / HANTERINGEN AV PERSONUPPGIFTER”

PERSONUPPGIFTSPOLICY
(I enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR))

1. Föreningen Luckan som upprätthållare av personregister
Denna sekretesspolicy beskriver Föreningen Luckans integritetspolicy. Föreningen samlar, lagrar och behandlar personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy och de separata registerbeskrivningarna.

2. Vilken personlig information samlar vi in?
Vi samlar data angående anställda, kunder och leverantörer och som avser namn, ålder, adress samt bankförbindelser (endast leverantörer samt personal) och profilinformation som lämnas i samband med registrering (tjänsten Dorren.fi).

Vi hanterar information som den registrerade tillhandahåller vilket inkluderar information som den registrerade tillhandahåller vid användning av våra tjänster, då önskemål om kommande evenemang och annan återkoppling lämnas. Föreningen Luckan samlar inte personuppgifter från barn under 15 år utan samtycke från dennes föräldrar eller vårdnadshavare.

3. Varför hanterar vi personlig information?
Vi samlar personuppgifter endast för fördefinierade funktioner och för att kunna sköta våra skyldigheter enligt lag och avtal.

Vi kan hantera din personliga information för utveckling och förvaltning av föreningens tjänster och marknadsföring samt för att utveckla användarupplevelser. Vi kan kombinera data som samlats in för att upprätta statistik i den omfattning som krävs för utveckling våra verksamheter och tjänster och för fullgörandet av rapporteringen till myndigheter, finansiärer och samarbetspartner.

4. Kundkommunikation och marknadsföring.
Vi kan behandla din personliga information för att ta emot och svara på feedback från kunder. Din personliga information kan behandlas för kundkommunikation, till exempel kan vi skicka meddelanden om våra tjänster

Vi kan behandla dina personliga uppgifter för att göra våra tjänster mer personliga och mer riktade, till exempel genom att göra rekommendationer och visa riktat innehåll i våra tjänster.

5. Överlåter vi personuppgifter?
Vi överlåter inte eller på annat sätt avslöjar din personliga information till tredje part utan ditt samtycke förutom i sådan situationer som beskrivs i Föreningen Luckans beskrivningar av register.
Då vi enligt lag är skyldiga att så göra kan vi avslöja din personliga information på myndighets begäran.

6. Vad gör vi för att skydda din personliga information?
Föreningen Luckan upprätthåller brandväggar som skyddar lagrad information. Endast person som, för att kunna sköta sina åligganden som anställd eller förtroendevald, har tillgång till informationen.

7. Kakor och platsinformation
Föreningen Luckan använder sig endast av nödvändiga kakor/cookies för att underlätta navigeringen och för att förbättra informationsflödet. Vår webb kan innehålla länkar till sociala medier.

8. Inspektion, korrigering och radering av information
Om du önskar få reda på vilka personliga uppgifter som finns lagrade och som gäller dig ska du kontakta föreningen på nedan angiven adress. En önskan om att få information korrigerad eller borttagen hörsammas inom fem dagar såvida inte lag eller myndighets beslut förutsätter annat.

9. Användande av Luckans webbtjänster
Som användare godkänner du, genom registrering i databasen, villkoren i detta avtal.

9.1. TILLÄMPLIGHET
Dessa allmänna användarvillkor gäller för användaren av Föreningen Luckan rfs (nedan Luckan) databaser Fritid.fi, Kulturforum.fi och Fyrk.fi. Produkterna består delvis av information inmatad av Luckans kunder.

9. 2. NYTTJANDERÄTT OCH AVTALSVILLKOR
Produkterna (Luckans databaser) med tillhörande tjänster skyddas av lagen (8.7.1961/404) om upphovsrätt.

Föreningen Luckan r.f. förbehåller sig rätten att utföra säkerhetsrevisioner för användare av denna tjänst samt att skydda sina intressen. Om dessa revisioner resulterar i negativa säkerhetsfynd eller för föreningen icke passande information (som inte lämpar sig i databasen enligt Luckans policy) kommer kunden att meddelas, men Föreningen Luckan förbehåller sig rätten att moderera, radera information eller avsluta användningen av tjänsten för användaren vid behov.

Kunden / Användaren av databaserna erhåller en icke exklusiv begränsad rätt att för eget eller juridisk persons bruk nyttja databaserna, som framgår av avtalet nedan.

Mer om användandet av webbtjänsterna i denna länk.

10. Kontakt
Föreningen Luckan r.f.
FO-nummer: 1637159-4
Adress: Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
Ansvarig för föreningens register: Sebastian Weckman

KUNDREGISTER PÅ VÅRA WEBBTJÄNSTER

http://kulturforum.fi

http://fyrk.fi

http://sommarkompassen.fi

Luckan UngInfo

Dorren

Kundregister: Kulturforum.fi / fritid.fi / Fyrk.fi / Sommarkompassen.fi / Unginfo.fi / Dorren.fi

Ansvarig för hanteringen: Föreningen Luckan r.f.

Kontaktperson: Sebastian Weckman

Registrets syfte: Föreningen Luckan r.f. upprätthåller ett epostregister över registrerade användare samt prenumeranter av nyhetsbrev för utskick av information till intressenter samt media. Tjänsten erbjuds till registrerade användare från tredje sektorn och då främst kulturfältet.

Information som lämnats i samband med registrering i tjänsten Dorren.fi används för att kunna erbjuda tjänsten Dorren.fi, inklusive för att förmedla registrerad information till personer som matchats via Dörren. Tjänstens användare ansvarar själv för att den information som de registrerar och de kontakter som sker baserat på tjänsten.

Registrerade personer: Användare av tjänsten (Utskick), prenumeranter samt media.

Uppgifter som sammanställs: Data (epostadress och namn) som lämnas direkt av den registrerade eller som vi själva samlat in. Data (epostadress, telefonnummer, namn och profilinformation) som lämnas i samband med registering i tjänsten Dorren.fi eller som erhålls via enkäter och annan uppföljning.

Överlåtande av personuppgifter: Registrerade uppgifter kan behandlas av underleveratörer till Föreningen Luckan r.f. Underleverantörer har ej rätt att använda personuppgifter i annat syfte.

Granskning och korrigering av data: Den registeransvariga kan korrigerar felaktig data. Den registrerade har rätt att få en fullständig redogörelse för vilka data som finns registrerade och har rätt att ändra själv eller få felaktig uppgifter korrigerade och onödiga uppgifter borttagna. Den registrerade kan själv eller kan vända sig i dessa ärenden till kontaktpersonen.

Tidsgräns för korrigering eller borttagning av information:
Användaren kan själv när som helst editera eller radera sitt konto. Ifall denne av någon anledning inte kan göra det kan detta göras av Luckan på begäran. Detta utförs inom en vecka.

Säkerhetsåtgärder:
Registret finns i elektronisk form på tjänstens server.
Administratörerna av tjänsten har tillgång till registret i helhet.
De registrerade användarna av tjänsten kan skicka ut nyhetsbrev till prenumeranter samt färdiga listor som finns i tjänsten.

PERSONAL DATA PROTECTION POLICY

(Original version in Swedish, in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR))

 1. Föreningen Luckan as the maintainer of the personal register
  This privacy policy describes Föreningen Luckan’s privacy policy. The association collects, stores and processes personal data in accordance with this privacy policy and the separate register descriptions.

 2. What personal information do we collect?
  We collect data regarding employees, customers and suppliers that refer to name, age, address and bank connections (suppliers and staff only) and profile information provided in connection with registration (Dorren.fi).

  We handle
  information provided by the registered person, including information provided by the registered person when using our services, and when requesting events and providing other feedback. Föreningen Luckan does not collect personal data from children under the age of 15 without the consent of their parents or guardians.
 1. Why do we handle personal information?
  We only collect personal data for predefined functions and to fulfill our obligations under law and agreements.
  We can handle your personal information for the development and management of the association’s services and marketing as well as for developing user experiences. We can combine collected data in order to compile statistics to the extent required for the development of our operations and services and for the completion of reporting to authorities, financiers and partners.

 2. Customer communication and marketing.
  We can process your personal information in order to receive and respond to customer feedback. Your personal information may be processed for customer communication, for example, we can send messages about our services.

  We can treat your personal data to make our services more personal and more targeted, for example by making recommendations and displaying targeted content in our services.

 3. Do we transfer personal information?
  We do not transfer or otherwise disclose your personal information to third parties without your consent except in situations described in Föreningen Luckan’s register descriptions.

  When required by law to do so, we may disclose your personal information at the request of authorities.

 4. What do we do to protect your personal information?
  Föreningen Luckan maintains firewalls to protect stored information. Only persons who, in order to fulfill his / her duties as an employee or elected representative, have access to the information.

 5. Cookies and location information
  To be updated!

 6. Inspection, correction and deletion of information
  If you wish to find out what personal information is stored and in relation to yourself, please contact the association at the address provided below. We will comply with a request to correct or delete information within five days, unless the law or authorities decide otherwise.

 7. Contact
  Föreningen Luckan rf
  Registration number: 1637159-4
  Address: Yrjönkatu 27, 00100 Helsinki

Responsible for the association’s register: Sebastian Weckman

CUSTOMER REGISTERS ON OUR WEB SERVICES

http://kulturforum.fi

http://fyrk.fi

http://svenskservice.fi

http://sommarkompassen.fi

Luckan UngInfo

Dorren

Customer register: Kulturforum.fi / Kulturpost.fi / Fyrk.fi .fi / Sommarkompassen.fi / Unginfo.fi / Dorren.fi

Responsible for register management: Föreningen Luckan r.f.

Contact person: Sebastian Weckman 

The purpose of the register: Föreningen Luckan r.f. maintains an email register of registered users and subscribers of newsletters for purpose of sending information to stakeholders and the media. The service is offered to registered users from the third sector and especially the cultural field.

Information provided when registering on the service Dorren.fi is used to offer the service Dorren.fi, including to share registered information with persons matched through Dörren. The users of the service are responsible for the information registered by them and for the contacts made based on the service. 

Registered persons: Users of the service (Mailing), subscribers and the media.

Information compiled: Data (email address and name) that is submitted directly by the data subject or which we have collected ourselves. Data (email address, telephone number, name and profile information) provided when registering on Dorren.fi or obtained through surveys and other follow-ups.

Transfer of personal data: Registered data can be processed by subcontractors of Föreningen Luckan rf. Subcontractors do not have the right to use personal data for any other purposes. 

Review and correction of data: The person responsible for register management can correct incorrect data. A registered person has the right to receive a complete account of the registered data and has the right to correct or to have erroneous data corrected or removed. The registered person may do so himself or by applying to the contact person in these matters.

Time limit for correction or deletion of information: The user can edit or delete his account at any time. If for some reason he cannot do this, this can be performed by Luckan on request. This will be performed within a week.

Security measures: The register is in electronic form on the server of the service. The administrators of the service have access to the registry in full. Registered users of the service can send out newsletters to subscribers as well as lists contained in the service.