Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i Finland och att bedriva kultur-, ungdoms- och integrationsverksamhet samt informationsförmedling och svenskservice med beaktande av grupper med särskilda behov. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att sammanställa, producera och sprida information, producera tjänster, ordna rådgivning, utbildningar och evenemang med inriktning på samhälle och kultur samt annan verksamhet som främjar föreningens syfte.
Föreningen förverkligar region- och gränsöverskridande kultur-, ungdoms- och integrationsverksamhet under varumärket Luckan i samverkan med sina medlemmar och andra samarbetsparter.

Helsingfors Luckans huvudverksamheter:

Välkommen till Luckan, det finlandssvenska informations- och kulturcentret, som finns på tolv orter i landet.

Luckan är en allmännyttig förening, som betjänar i samhälleliga frågor i centren och på nätet. Vi erbjuder också kulturverksamhet liksom specifika aktiviteter för barn, unga och invandrare.

Luckan  är ett visitkort för det finlandssvenska i landet och vill verka som ett allaktivitetscenter för regionens invånare.

Det svenska rummet Luckan i stadskärnan av Helsingfors fungerar inte bara som informationspunkt och mötesplats, utan bjuder också allmänheten på ett stort utbud av aktiviteter på svenska.

Vår mission är att öppna upp den finlandssvenska kulturen och gemenskapen för alla som är intresserade.

Luckans verksamheter består av samhälleliga och kulturella samarbeten och strävanden, utvecklande och upprätthållande av digitala tjänster som riktar sig till många olika målgrupper.  Luckan är även en projektorganisation som driver utvecklingsprojekt tillsammans med Luckans många samarbetspartner i landet. Speciellt EU-projekt hör till vårt specialkunnande.

Historia

År 2003 startar kulturprojektet Verandan. Ett samarbete mellan Helsingfors kulturcentral, Luckan och Svenska kulturfonden. Under året ges en kavalkad med hundratals svenska kulturevenemang mitt i huvudstadens hjärta. I Glaspalatsets övervåning. Luckan kommer in på kulturfälten, och finns kvar där idag. Senast (2015 och 2016) med egna teaterproduktioner hos Viirus och Svenska teatern. Men också samproducerade konserthelheter i och utanför de egna lokalerna.

År 2003 byggs också Luckans databas FYRK.FI – om stipendier och understöd (2004). Svenska kulturfonden bad Luckan skapa en elektronisk databas istället för pappersskriften 137 fonder och stiftelser som gavs ut årligen. Idag innehåller FYRK.FI över 500 fonder och stiftelser.

År 2004 flyttar Luckan till Forumkvarteret, Simonsgatan 8, Helsingfors. Där informations- och kulturcentret ligger idag.

År 2005 startar utvecklingsprojektet UngInfo, Luckan driver den svenska ungdomsinformationen i huvudstadsregionen med medel från undervisnings- och kulturministeriet och kommunerna i regionen. Samma år producerar Luckan databasen Svensk servicekatalog. Som idag kallas Svenskservice.fi.

År 2007 startar kulturprojektet Produforum med finansiering från Europeiska Socialfonden. Projektet pågår i sju år och skapar bestående serviceelement för kulturfälten på svenska i Finland.

År 2008 startar projektet BRIDGE med finansiering från RAY. Ett projekt som stöder invandrare i deras integrationsprocess. Idag en integrerad del av Luckan Integration.

År 2009 blir Luckans konst- och kulturverksamheter för barn en egen Luckanverksamhet kallad Luckan barnkultur.
År 2010 välj UngInfo till nationell utvecklingscentral för ungdomsinformation i landet.

År 2012 startar Luckan integrations- och mentorskapsprojektet FIKA (Förening, Integration, Kommunikation, Aktivitet). Luckan medverkar också i projektet Delaktig i Finland. Samma ingår föreningens barnkulturprogram i barnträdgårdslärarutbildningen vid Helsingfors universitet.

År 2014 väljs Luckan som ett nationellt barnkulturcenter av Undervisnings- och kulturministeriet. Samma år öppnas LillaLuckan i Kampen. Ett tillgängligt barnkulturrum på svenska mitt i huvudstaden.

År 2015 öppnas Nya Verandan i oktober, för sociala och kulturella program, på Georgsgatan 31 i Helsingfors. Luckan producerar samma år två teaterpjäser för vuxna som senare överlåts till Teater Viirus och Svenska Teatern.

År 2016 beslutar ledningen att göra en organisationsförändring. Detta då föreningen haft samma styrmodell sedan 2005, då fyra personer arbetade i Luckan i Helsingfors. 2016 arbetar 24 personer i Luckan. En plan för en modernare ledningsmodell inleds för realisering under 2017.

År 2018 fick föreningen status som Kompetenscenter för ungdomsarbete av Undervisnings- och kulturministeriet.

Under samma år 2018, till följd av undermånliga lokaler, börjar planeringen av HelsingforsLuckans flytt. Under våren får Luckan option på delar av Amoshuset på Georgsgatan 27 i Helsingfors. Efter en lång process får Luckan lämna sina lokaler på Simonsgatan och inleda flytten sent på året.

År 2019, den 4 februari, öppnar så den nya större Luckan i Helsingfors på Georgsgatan 27.

Idag finns det tio Luckor på tolv orter i Svenskfinland. Från Borgå i sydöst till Uleåborg i nordväst.

Nio kriterier för brukande av märket Luckan:

 1. Luckan är ett svenskspråkigt informations- och kulturcentrum.
 2. Luckan är en fysisk plats, ett center, som kunder kan besöka och som har öppet fem dagar i veckan, minst 20 timmar/vecka, med tillräcklig personal som står till tjänst samt en ansvarig person som har hand om Luckan . Dessutom skall Luckan kunna kontaktas via telefon och internet.
 3. Luckan ska främja service på svenska i form av informationsförmedling och stöda kulturfältet både i (den fysiska) Luckan och i virtuell form.
 4. Luckan förmedlar information om utbudet av svenskspråkig service och verksamhet, men kan samtidigt satsa särskilt på vissa områden, t.ex. på information till ungdomar och invandrarservice.
 5. Luckan kan fungera (i icke-vinstbringande syfte) som förmedlare av biljetter, produkter och tjänster som främjar svenskspråkig verksamhet.
 6. Luckan fungerar som kulturfacilitator / producent utgående från Luckornas resurser och behov.
 7. Luckan kan fungera som projektadministratör för regionala och riksomfattande utvecklingsprojekt.
 8. Luckan förbinder sig att värna om det gemensamma varumärket. Arbetstagare i Luckan bör ha @luckanadresser.
 9. För att kunna kalla sig Luckan bör verksamhetsledaren medverka i utformningen av den årliga gemensamma verksamhetsplanen.

Luckans styrelsesammansättning 2019

 • Veronica Granö-Suomalainen (ordförande)
 • Harriet Rydberg, (vice ordförande)
 • Christel Björkstrand / Ersättare Edvard Silén
 • Jan-Erik Mansikka / Ersättare Tobias Pötzsch
 • Ari-Pekka Toivari / Ersättare Anna Litonius
 • Markus Österlund / Ersättare Monica Martens-Seppelin
 • Gun Sandberg-Wallin / Ersättare Johan Johansson
 • Ann-Maj Björkell-Holm / Ersättare Björn Wallén

Luckan har definierat följande värderingar som genomsyrar föreningens verksamhet: 

Svensk service. Luckan verkar för att underlätta/möjliggöra svensk service i vardagen med betoning på information och vägledning, integration och kultur. 

Kunden i fokus. Luckan betjänar sina kunder med deras behov och intressen i fokus. Luckan tar aktivt hänsyn till målgruppens önskemål och utvecklar och anpassar sin verksamhet i enlighet med deras behov särskilt med beaktande av det svenska. 

Mångfald och likabehandling. Luckan värdesätter alla kunder likvärdigt och ser olikheter som en styrka. Luckan värnar om kundens integritet i alla situationer. 

Öppenheten som genomsyrar Luckans verksamhet syns i form av växelverkan, koordinering, aktivt deltagande, samarbete och nätverksbildning. Med öppenhet avses vidare transparens vad gäller insyn i Luckans mångsidiga verksamhet för Luckans många finansiärer, understödare och intressenter. Luckan utgör en svensk träffpunkt och ett forum för många olika aktörer. Kunder och organisationer skall uppfatta Luckan som ett rum som är öppet för alla och som är lättillgängligt. 

Samhällsansvar, hållbarhet och ekonomisk trygghet. Ett hållbart samhällsansvar genomsyrar verksamheterna. Luckan strävar efter att ha en ekonomi som står på en stadig grund. Resurserna används på ett effektivt, genomtänkt sätt med tanke på miljö och klimat. 

Utvecklingsanda. Luckan fokuserar på att ständigt förbättra och utveckla verksamheten, att reagera på förändringar i samhället, att hitta nya lösningar och att ta till sig nya avgörande kunskaper. Luckan fokuserar också på att utveckla nya nischer och verksamhetsformer. 

 

DOKUMENTPORTAL

Föreningen Luckan r.f.

Dokumentportalen under arbete…
Senast uppdaterad: 26.04.2021

UngInfo

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Integration

 • xxx
 • xxx
 • xxx
Handlingar

Stadgar, augusti (rev 2012)

Styrelsens och ledningsgruppens arbetsordning och instruktion (fastställda 2014, rev. 2015)

Luckans kriterier, Luckorna, (maj 2014)